Kategooriad

Uued tooted

Eripakkumised

Kasutusleping - Ostu tingimused ja reeglid 

Fosgrafe OÜ, registrikoodiga 11883020, aadress Tulika põik 4-106 Tallinn ja klient, kes vormistab Fosgrafe OÜ hallatavas e-poes tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes.

1. Üldsätted

1.1. Lepingu pooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.

1.2. Fosgrafe OÜ-l on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.

1.3. Fosgrafe OÜ-l on õigus ühepoolselt muuta Kasutuslepingu tingimusi ilma et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Kliendile. Tingimusi võib muuta ainult enne ostu sooritamist. Kui klient on ostu sooritanud, kasutatakse sel ajahetkel kehtivaid kasutuslepingu tingimused.

2. Tooted ja ostu sooritamine

2.1. E-poes kuvatakse iga toote juures reaalne laoseis. Toote juures on see tähistatud silmapaistva rohelise kirjega “Laos”. Kui toode asub partnerladudes, siis kuvatakse toote juures reaalne tarneaeg, näiteks “Toote tarneaeg on 7-12 tööpäeva”.

2.2. Kõik pildid vastavad toote tegelikule välimusele ja funktsionaalsusele. Osasid tooteid on vaja ka illustreerivate fotodena näidata koos teise seadmega või toote võimalikku kasutuskeskkonda. Toote kirjelduses on alati kirjas, mis kuulub antud toote komplekti.

2.3. Klient kes valib välja soovitud tooted kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed: perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, e-posti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviisi.

2.4. Klient kohustub esitama tõesed andmed mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Fosgrafe OÜ ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mitte täitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

2.5 Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata kui on juhtunud ilmselge eksitus kauba hinna sisestamisel või on tegemist tehnilise veaga süsteemis. Sellistel juhtudel võib Müüja taganeda lepingust ning kohustub tagastama raha Kasutajale 1-2 tööpäeva jooksul.

3. Hinnad

3.1. Kõikide E-poes olevad toodete baashinnad on arvestatud Eurodes. Hinnad kuvatakse koos käibemaksuga.

3.2. Fosgrafe OÜl on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.

3.3. Kui Fosgrafe OÜ on E-poes muutnud hindu peale kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.


4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

4.1 Toodete garanteeritud tarneaeg on 1-4 tööpäeva kui toote juurde ei ole kirjutatud teisiti. Kui kaupa ei ole laos, kehtib tarneaeg 7-21 päeva, vastavalt tootegrupile. Juhul, kui me ei suuda mõnda toodet 21 päevaga tarnida, anname teile aegsasti teada.


5. Lepingust taganemine enne Fosgrafe OÜ poolset lepingu täitmist

5.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda siis kohustub sellest võimalikult kiiresti Fosgrafe OÜ kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil pro@35mm.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).

5.2. Kui tellimus on töösse võetud ning tellitud kaup teile postiasutuse kaudu teele pandud, kehtivad punkti 6. Tagastusõigus tingimused.

5.4. Vajadusel kantakse raha tagasi samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Fosgrafe OÜ 7 päeva jooksul.


6. Tagastusõigus

6.1. Füüsilisest isikust Kasutajal kehtib e-poest ostetud kaupadele 14-päevane tagastusõigus. Palume Kasutajal veenduda toote kirjelduse vastavust Kasutaja soovile. Küsimuste tekkimisel palume enne ostu ühendust võtta meie klienditeenindajatega +372 5389 5283 või e-mailil pro@35mm.ee.

6.2. Kasutaja kannab talle Kauba tagastamisega seotud otsesed kulud. Kasutaja kannab Kauba tagastamisega seotud transpordikulud, välja arvatud juhul, kui Kaup ei vasta lehel www.35mm.ee kirjeldatule. Kasutajapoolse lepingu taganemise korral kannab Kasutaja lepingust taganemisel Kauba tagastamise kulud või Kauba äraviimise kulud olukorras, kui Kaupa ei saa selle olemuse tõttu tavalise postiteenuse kaudu tagastada.

Kui Kasutaja poolt tagastatav Kaup (ja/või Kauba pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud Kasutajast tulenevatest asjaoludest, on Müüjal õigus tasaarvestada Kauba väärtuse vähenemine Kasutaja poolt Kauba eest tasutud ning Kasutajale tagastamisele kuuluva summaga. Kasutaja vastutab Kauba väärtuse vähenemise eest, kui väärtuse vähenemine on tingitud Kauba kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Lubatud viisil Kauba kasutamiseks peab Kasutaja käsitsema ja kasutama asja üksnes viisil nagu seda on võimalik teha jaekaupluses kauba ostmisel.

Kui Kaup on ostetud kampaania korras, kus Kaubale on lisatud veel mõni toode, tuleb Kasutajal tagastada kogu komplekt, st nii Kaup kui ka teised tooted.

6.3. Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisavalduse tüüpvormi (vt lisa 1) või läbi e-maili teel aadressile pro@35mm.ee.

6.4. Tagastamisel kantakse Kliendile toote maksumus ja transpordi raha tagasi 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse kätte saamisest.

6.5. Raha kantakse üle samale arvelduskontole kust toimus selle laekumine Fosgrafe OÜ arvele.

6.6. Tagastamisega kaasnevad transpordikulud katab 100% ostja.

6.7 Fosgrafe OÜ on õigus nõuda vastavalt juhtumile toote väärtuse vähenemise hüvitamist tarbijalt. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab Klient asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks.

6.8 Müüja vastutab Kauba lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates Kauba üleandmisest Kasutajale.


7. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1. Kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks.

7.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.

7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.

7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta: perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil, vabatekstina sisestatud märkuse.

7.5. Isikuandmeid mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile edastatakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.

7.6. Poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.

7.7. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.

7.8. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.


8. Kasutamistingimused

8.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.

8.2. Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Olen nõus poe kasutamise tingimustega ja täidan neid tingimusteta”, nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.


9. Pretensioonide käsitlemise kord.

9.1. Ekspertiise teostab Fosgrafe OÜ või toote valmistanud firma esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks. Pretensiooni võib esitada tootmis ja materjali vigadele.

9.2. Pretensiooni esitamise periood kaks aastat hakkab kehtima kauba üleandmisest Kliendile.

9.3. Pretensiooni esitamise aluseks on müügiarve.

9.4. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Fosgrafe OÜ tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süü läbi, kauba ebaõigest kasutamisest. Kasutaja peab tutvuma enne toote kasutamist toote kasutusjuhendiga.

9.5 Kliendi ja Fosgrafe OÜ, ostu-müügitehingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse juures tegutseva Tarbijakaebuste komisjoni või kohtusse. Kohtusse pöördumise korral on Kasutaja ja Fosgrafe OÜ leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Fosgrafe OÜ asukohajärgse kohtu.

9.6. Kui Kasutaja on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, siis ostu-müügilepingule ei kohaldu tarbija eriõigusi puudutavad sätted (nn tarbijakaitsesätted).

Lisa 1


Justiitsministri 17.12.2013. a määrus nr 41 „Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust
taganemise avalduse tüüpvormi ja taganemise näidisjuhendi kehtestamine”

Sidevahendi abil sõlmitud lepingust ja väljaspool äriruume sõlmitud lepingust taganemise avalduse tüüpvorm
(täitke ja tagastage käesolev vorm üksnes juhul, kui soovite lepingust taganeda)


— Kellele: Fosgrafe OÜ, Tulika põik 4, pro@35mm.ee

— Käesolevaga taganen/taganeme (*) lepingust, mille esemeks on järgmine asi (*) / järgmine teenus (*) — Tellimuse esitamise kuupäev (*) / asja kättesaamise kuupäev (*)

— Tarbija nimi / tarbijate nimed

— Tarbija aadress / tarbijate aadressid

— Tarbija allkiri / tarbijate allkirjad (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse paberil) — Kuupäev
(*) Mittevajalik maha tõmmata.35mm.ee - Foto võib muuta maailma

Foto võib muuta maailma